Hlavní piktogramy, vysvětlení

ÚVOD

Přístupnost prostředí a architektonické bariéry se stávají stále více diskutovanou oblasti.            Je zřejmé, že přístupné prostředí není potřebou jen skupiny lidí s tělesným postižením, ale naopak se více či méně vztahuje ke každému z nás. Pohybovat se potřebuji nejen vozíčkáři, ale i lidé s dočasně omezenou hybnosti, rodiče s kočárky a malými dětmi a skutečně početná skupina seniorů. Přístupnost veřejného prostoru se tedy stává běžnou potřebou a nejen nadstandardem. A právě na základě snahy zlepšovat informovanost zmíněných skupin, zejména osob odkázaných na ortopedický vozík, bylo ve městě Opava iniciováno mapování a kategorizace objektů pro užívání veřejnosti z hlediska bezbariérové přístupnosti.                           Při mapování je postupováno dle celostátní Metodiky kategorizace přístupnosti objektů, neboť hodnocení bezbariérovosti dle stávající platné legislativy by většinu objektů zařadilo do kategorie Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný, ačkoliv mohou být pro některé skupinyosob s omezenou schopnosti pohybu a orientace přístupné. 

DŮLEZITÉ UPOZORNĚNÍ:                                                                                                                  Metodika kategorizace přístupnosti objektů slouží pouze pro zpracování informací o stávajícím stavu přistupnosti objektů. V případě vytvaření návrhů na úpravy a odstraňování zjištěných architektonických je třeba respektovat platnou vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 / 2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 


Kategorizace přístupnosti objektů - piktogramy, vysvětlení


Objekt přístupný

Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy. Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5% a při délce do 9 metrů maximálně 8%. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm. Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých  dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm. Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně; šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměry kabiny šířka 110 cm x hloubka 125 cm. Objekty, které mají plošinu nevyhodnocujeme jako objekty přístupné! Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta WC I.  (viz Informace...) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta WC II. (viz Informace...) Povrchy a sklon komunikací v objektu i v jeho bezprostřední blízkosti, okolí nijak nekomplikují  pohyb osob na ortopedickém vozíku

Informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomoci Doplňujících piktogramů a textu.              

 

Objekt částečně přístupný

Přístupná je jen část objektu, nenaplňuje některé z požadavků uvedené u Objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu. Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5% a při délce do 9 metrů maximálně 12,5%. Minimální šířka pevných ramp 110 cm. Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm. Výtah má minimální rozměry; šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměry kabiny šířka 110 cm x hloubka 125 cm. Plošina má minimální rozměry; šířka dveří 70 cm, přepravní plocha šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedené v doplňujícím textu. Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR  by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným. Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomoci Doplňujících piktogramů a textu 

Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný 

Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný; kombinace různých důvodů.

Informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomoci Doplňujících piktogramů a textu